Adatkezelési tájékoztató

A II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikumba szakképző évfolyamra történő beiratkozás, tanulói- vagy felnőttképzési jogviszony létesítése fenntartása és megszüntetése kapcsán megadott adatok kezeléséhez

 

1.     Adatkezelő megnevezése

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum (a továbbiakban: Intézmény)

 • Székhely:                                            6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 39.
 • Postacím:                                            6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 39.
 • OM azonosító:                                    027977
 • Felnőttképzési engedélyezési szám:  E-000277/2014
 • E-mail:                                                Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Telefon, fax:                                        +36 77/422-433
 • Honlap:                                               www.teko.hu
 • Adatvédelmi tisztviselő:                      Hanganov Kft.
 • Elérhetősége:                                     Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Intézményben végzett adatkezelésekre vonatkozó jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
 • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről,
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról.

3. A tanulói- vagy felnőttképzési jogviszony során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

3.1.      A beiratkozó tanuló kezelt adatainak köre:

 • viselt név, születési név, neme, születési hely, idő, anyja születési neve, állandó lakcím, tartózkodási hely, e-mail cím, felhasználónév, telefonszám,
 • állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme, szálláshelyének címe, a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülés időpontja és oka, a személyi igazolvány száma, oktatási azonosító száma, az azonosításhoz szükséges kapcsolati kódok, adóazonosító jele, TAJ száma,
 • kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelési igényének, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségének tényét, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének tényét és hatályát rögzítő adat,
 • a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok, a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minősítése, vizsgaadatok, felnőttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok, a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok, a tanuló diákigazolványának sorszáma, a tankönyvellátással kapcsolatos adatok, évfolyamismétlésre vonatkozó adatok, a tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének, szüneteltetésének adatai, az országos mérés-értékelés adatai, mulasztással kapcsolatos adatok,
 • a felvételivel kapcsolatos adatok, az a köznevelési feladat, amelyre a jogviszony irányul, a tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok, a tanulóbalesetre vonatkozó adatok, mérési azonosító, nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját, nevelésének – oktatásának helyét, jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot, évfolyamát,
 • melyik évfolyamon, mely országban vett részt az Nkt.-ban szabályozott határon túli kiránduláson, a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság.

3.2.      A beiratkozó tanuló szülője, törvényes képviselője kezelt adatainak köre:

 • név, rokonsági fok, állandó lakcím, tartózkodási hely, e-mail cím, telefonszám.

Intézményünk felhívja arra a figyelmét, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

3.3.     ,Az automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Intézményünk automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem végez.

3.4.      Az adatkezelés jogalapja

A tanulói jogviszony létrehozásához szükséges jogi kötelezettség, melyet a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról ír elő valamint az érintett önkéntes hozzájárulása.

3.5.      Az adatkezelés időtartama

Intézményünk a megadott adatokat az Intézmény Iratkezelési Szabályzatának megfelelően kezeli.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések  

4.1.        Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Intézmény a tanulók személyes adatait csak az adatok védelmére vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával továbbítja a fenntartónak, a kifizetőhelynek, illetve amennyiben jogérvényesítéshez szükséges, úgy a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.

A személyes adatokhoz az Intézmény alkalmazottai a számukra előírt adatokhoz férhetnek hozzá a feladataik ellátásához szükséges mértékben és annak érdekében:

 • az Intézmény vezetése a tanulói jogviszony létesítése, fenntartása és megszüntetése kapcsán felmerülő feladatok ellátáshoz a szükséges mértékben,
 • az Intézmény gazdasági hivatalának dolgozói a tanulói jogviszony létesítése, fenntartása és megszüntetése kapcsán felmerülő feladatok ellátáshoz a szükséges mértékben,
 • az Intézmény titkárságának dolgozói a tanulói jogviszony létesítése, fenntartása és megszüntetése kapcsán felmerülő feladatok ellátáshoz a szükséges mértékben,
 • az Intézmény informatikai hálózatát működtető rendszergazda és oktatástechnikus a felmerülő feladatok ellátáshoz szükséges mértékben,
 • az Intézmény konyhai dolgozói az étkeztetés kapcsán felmerülő feladatok ellátáshoz a szükséges mértékben.

Az Intézmény jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más, a törvény által meghatározott állami szervek számára:

 • az Oktatási Hivatal köznevelés információs rendszere (KIR) számára a szükséges mértékben,
 • a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, mint fenntartó számára a szükséges mértékben,
 • kifizetőhely, bíróság, rendőrség, ügyészség, települési önkormányzat jegyzője, közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, nemzetbiztonsági szolgálat részére a szükséges mértékben,
 • iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett iskolához, felsőoktatási intézménybe történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez a szükséges mértékben,
 • a tanuló mulasztásával kapcsolatos, a kiemelt figyelmet igénylő tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a szükséges mértékben,
 • az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehető állami támogatás igénylése céljából a fenntartó részére,
 • a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz,
 • az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a felsőfokú felvételi kérelmeket nyilvántartó szervezethez
 • Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat számára a különböző sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel rendelkező tanulók adatait a feladatellátáshoz szükséges mértékben,
 • a KRÉTA elektronikus napló működtetéséhez szükséges adatokat a rendszer üzemeltetőjének,
 • tanulmányi, szakmai versenyek szervezése és lebonyolítása kapcsán a szervezőknek a szükséges mértékben,
 • a szakmai gyakorlatok és vizsgák szervezése és lebonyolítása kapcsán az illetékes Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara, valamint a gyakorlati oktatást biztosító vállalkozás részére a szükséges mértékben,
 • magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezőjének, a tanulószerződés alanyainak, vagy ha az értékelés nem az iskolában történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének a szükséges mértékben,
 • diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére a szükséges mértékben,
 • a könyvtári működést kiszolgáló SZIKLA rendszer üzemeltetőjének a működtetéséhez szükséges mértékben.
 • a tanulóbalesetre vonatkozó adatok az egészségi állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek,
 • a kiemelt figyelmet igénylő tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek,
 • diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR adatkezelője, a diákigazolvány elkészítésében közreműködők részére továbbítható.

Az Intézmény a tanulók adatait a további partnereinek adja át:

 • az iskolai étkeztetés működését kiszolgáló Menza Pure rendszer üzemeltetőjének a működtetéséhez szükséges mértékben.

4.2.        Adatbiztonsági intézkedések

Az Intézmény a megadott személyes adatokat székhelyén és (6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 39.) található szervereken, valamint a papíralapú nyilvántartásait az Intézmény irodai helyiségeiben, irattárában tárolja. A személyes adatok tárolásához az Intézmény más szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. Az Intézmény megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

Az érintett bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (e-mailben, illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja (pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítani szükséges a hívó felet abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, mielőtt teljesítésre kerülne az. Amennyiben a személyazonosság igazolása nem lehetséges, akkor kizárólag általános tájékoztatást adható az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdést vagy igényt lehetőleg írásban jelezzék.

Az érintett kérheti adatai helyesbítését, módosítását, továbbá adatai törlését is, ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról).

A jogszabályban rögzített feltételek teljesülése esetén az érintett kérheti adatai kezelésének korlátozását is (általános adatvédelmi rendelet, GDPR, 18. cikk).

Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal fenti elérhetőségeinken.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

6.1         Jogorvoslat

Az Intézmény adatkezelésével felmerült kérdések kapcsán az Intézmény adatvédelmi felelőse az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kért információkat legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az információt kérő részére az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-1.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

6.2         Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az Intézmény ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

HOZZAJARULOKNEM JARULOK HOZZA